مشکلات تجاری واقعی توسط فورتورنس حل شده است

چالش:

راه حل:

نتایج:

این کدهای پزشکی از استانداردها پیروی می کنند. برای تشخیص ، سیستم رمزگذاری اصلی ICD-10 است ، کوتاه برای طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مشکلات بهداشتی مرتبط ، ویرایش ۱۰. منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی.

حتی با استانداردها ، برنامه نویسی پزشکی پیچیده است. کاتالوگ ICD-10 به تنهایی ۱۵۰۰۰ کد تشخیص را ارائه می دهد. سایر سیستم های برنامه نویسی نیز به طور عمده برای طبقه بندی روش های درمانی استفاده می شوند. به سرعت اضافه می شود. به طور متوسط بیمارستانی در هر مراجعه ۸ تشخیص را دریافت می کند.

این کدهای پزشکی از استانداردها پیروی می کنند. برای تشخیص ، سیستم رمزگذاری اصلی ICD-10 است ، کوتاه برای طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مشکلات بهداشتی مرتبط ، ویرایش ۱۰. توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است.

این کدهای پزشکی از استانداردها پیروی می کنند. برای تشخیص ، سیستم رمزگذاری اصلی ICD-10 است ، کوتاه برای طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مشکلات بهداشتی مرتبط ، ویرایش ۱۰. توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است.

مشتریان:

بیمارستان دانشگاه زوریخ

تاریخ:

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

دسته :

بیمه سلامت

مدت زمان:

۲ ماه

اشتراک: